Privacy

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw stedelijk beleidskader opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam. Het stedelijk kader verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam is, na een inspraakprocedure, definitief vastgesteld op dinsdag 25 september 2018. Hieronder de hoofdlijnen van het beleid. Op deze manier kunt u een beeld krijgen hoe de gemeente denkt over de manier waarop zij moet omgaan met persoonsgegevens.

In het stedelijk kader geeft het college aan hoe het de centrale uitgangspunten van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie) gaat realiseren.

Aanvullende uitgangspunten

Behalve het voldoen aan de eisen die deze verordening (AVG) stelt, kiest de gemeente voor aanvullende uitgangspunten. Deze uitgangspunten stellen dat voor iedereen in Amsterdam:

  • het uitgangspunt geldt dat zij zich onbespied en anoniem kunnen bewegen in de openbare ruimte. Iedereen in Amsterdam heeft het recht op respect voor zijn of haar privéleven. Het digitaal monitoren van burgers in de openbare ruimte komt steeds vaker voor. In Amsterdam is het uitgangspunt om onbespied in de openbare ruimte te kunnen zijn, de regel. Alleen in specifieke gevallen mag van dit uitgangspunt worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer de wet dit vereist of wanneer het college en/of de burgemeester hiermee heeft ingestemd.
  • geldt dat zij zeggenschap over hun persoonsgegevens hebben. Dat betekent dat iedereen om verbetering, aanvulling of verwijdering van zijn of haar persoonlijke informatie kan verzoeken. Dit verzoek wordt gehonoreerd, tenzij in de wet genoemde belangen zich daartegen verzetten (bijvoorbeeld opsporingsbelang).
  • de toegang tot hun gegevens zo gemakkelijk mogelijk is en de gemeente hem of haar actief informeert, zodat bekend is welke informatie de gemeente over de betreffende persoon heeft. Via verschillende kanalen wordt informatie verstrekt zodat iedereen in Amsterdam kan weten, binnen de grenzen van de wet, welke informatie de gemeente over hem of haar heeft. Iedereen in Amsterdam weet waar ze terecht kunnen voor voorlichting, vragen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens.
  • het uitgangspunt geldt dat de gemeente geen bijzondere persoonsgegevens registreert die aanleiding kunnen geven tot discriminatie. De gemeente registreert geen bijzondere persoonsgegevens over burgers waaruit bijvoorbeeld hun gezondheid, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, politieke opvattingen, ras of etnische afkomst, of seksuele voorkeur blijkt. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk als de wet dit vereist of toestaat en het college en/of de burgemeester hiermee instemt. Ook hier geldt weer dat deze situaties gemotiveerd worden voorgelegd.
  • de AVG en het Stedelijk kader verwerken persoonsgegevens gelden. Dat betekent dat de verschillende organisatieonderdelen eenduidig werken. De AVG en het Stedelijk kader verwerken persoonsgegevens gelden voor de gehele gemeentelijke organisatie. Door eenduidig te werken weet iedereen in Amsterdam wat hij of zij van de gemeente kan verwachten.
  • geldt dat als het nodig is om daarvan af te wijken, dit beargumenteerd ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het college en/of de burgemeester. Zo is ook in die situaties geborgd dat het transparant is voor de Amsterdammers en de Raad hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens. Door expliciete en transparante bestuurlijke besluitvorming door het college en/of de burgemeester over welke persoonsgegevens (mogen) worden verwerkt en opgeslagen wordt een transparante belangenafweging gemaakt tussen de belangen van individuele burgers, het publieke belang en de belangen van burgers ten opzichte van elkaar.

Stedelijk beleidskader

Het stedelijk kader verwerken persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam is op dinsdag 25 september 2018 definitief vastgesteld.

Download het stedelijk beleidskader verwerking van persoonsgegevens